fbpx

Premium Clinic Centrum Medyczne jest wielospecjalistyczną prywatną placówką opieki zdrowotnej. Zapewniamy szeroki zakres usług diagnostycznych i leczniczych dla osób prywatnych jak i firm. Centrum Medyczne powstało z myślą o osobach poszukujących profesjonalnej opieki medycznej. Szczególną uwagę przykładamy do kwalifikacji naszego zespołu. Aby zapewnić Państwu najlepszą opiekę i komfort leczenia dbamy o to, aby nasz zespół tworzyli lekarze, których oprócz doskonałego wykształcenia i doświadczenia cechuje również empatyczne podejście do pacjenta. Tworzymy zespół profesjonalistów gotowych pomóc Państwu zarówno w ustaleniu planu diagnostycznego jak również planu opieki i leczenia.

Jak do nas dojechać?

Centrum Medyczne mieści się w centrum Wrocławia – ul. Podwale 82.
Wejście przez portiernię OVO Apartamenty, III piętro, lokal 17.

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8:00-20:00
sobota: 8:00-14:00.

Biała bryła budynku OVO Wrocław jest charakterystycznym elementem urbanistycznym okolicy. W wielofunkcyjnym, ultranowoczesnym budynku znajdują się restauracje, lokale usługowe, biura, luksusowe apartamenty, klub wellness, hotel ***** oraz ogólnodostępne zielone patio.

Dla osób podróżujących samochodem istnieje możliwość skorzystania z płatnego parkingu podziemnego na poziomie -1 w budynku OVO – wjazd od Alei Słowackiego. Cenna godziny parkowania: 8zł. Z parkingu należy wjechać windą oznaczoną „OVO Apartamenty” bezpośrednio na piętro III gdzie mieści się Premium Clinic. Po wyjściu z windy należy kierować się w lewą stronę. W pobliżu znajduje się również parking wielopoziomowy w centrum handlowym Galeria Dominikańska. Do budynku wchodzimy wejściem oznaczonym „OVO Apartamenty„. Po wyjściu z windy na III piętrze proszę kierować się na lewo.

Osoby korzystające z komunikacji publicznej powinny dojechać do przystanku „Plac Dominikański”, który jest centrum przesiadkowym z licznymi przystankami tramwajowymi oraz dla autobusów miejskich i podmiejskich.


notka prawna

Premium Clinic Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma siedzibę we Wrocławiu, pod adresem: ul. Podwale 83 lok. 17. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737155. Kapitał zakładowy: 40.000zł, NIP: 8943128568, REGON 380066415.

Akceptowane metody płatności
W Centrum Medycznym możliwe są następujące formy płatności:
— gotówka, karta płatnicza, płatności BLIK,
— przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
— przelew na bankowy rachunek bieżący w PLN: ING Bank Śląski, Oddział we Wrocławiu: 64 1050 1575 1000 0090 3149 5642, kod BIC Swift: INGBPLPW.

Adres korespondencyjny:
Premium Clinic Wrocław sp. z o.o.
ul. Podwale 83/17
50-417 Wrocław

Kopiowanie tekstów, zdjęć, lub innych elementów graficznych Strony Internetowej Premium Clinic, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Premium Clinic jest zabronione. W serwisie internetowym można znaleźć aktywne łącza do innych, niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie z linków do innych miejsc w Internecie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Treści podane na stronie mają charakter informacyjny. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności jest dla nas priorytetowa. W związku z tym, respektując obowiązujące przepisy prawa powstał poniższy dokument, określający zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Zawiera on wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli jesteś naszym pacjentem lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorem Twoich danych jest Premium Clinic Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-414), ul. Podwale 83/17 (dalej zwaną Premium Clinic). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Premium Clinic możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: rejestracja(at)premiumclinic.wroclaw.pl. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przysługują Ci prawa wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania danych, takie jak m. in. prawo do sprostowania, usunięcia danych. Istnieje możliwość wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się przez e-mail: rejestracja(at)premiumclinic.wroclaw.pl

Przetwarzane dane obejmują podstawowy zestaw informacji koniecznych do świadczenia usług medycznych. Obejmują one: imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres zamieszkania. Twój adres e-mail oraz numer telefonu, nie są obligatoryjne ale są pomocne przy objęciu opieką zdrowotną. Ponadto Twoja dokumentacja medyczna zawiera informacje o Twoim stanie zdrowia oraz inne dane, jak nałogi czy preferencje seksualne, niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia. Administrator, za pośrednictwem systemu medycznego oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie płatniczym:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Jeżeli jesteś naszym pacjentem mamy obowiązek przechowywania utworzonej dokumentacji medycznej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane gromadzone na potrzeby rachunkowości, ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Twoje dane przekazane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Podane przez Ciebie dane są wykorzystywane przez Premium Clinic:
– w celu objęcia opieką medyczną,
– przekazania materiałów informacyjnych dotyczące usług własnych administratora danych,
– archiwizowania Twoich danych, w tym danych medycznych, zgodnie z przepisami prawa,
– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny placówki).
– celem dokonania rozliczeń z tytułu płatności za świadczone przez Premium Clinic usługi przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Podczas wizyty w serwisie internetowym, rejestrowane są automatycznie dane dotyczące aktywności, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Nasza strona może wykorzystywać system małych plików tekstowych „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika. Nie zawierają żadnych danych

Premium Clinic będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłączenie: podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie. Dane przekazywane podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora danych, przetwarzane celem odpowiedniej organizacji prac oraz w sprawach bieżących dotyczących działalności nie będą przetwarzane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Regulamin elektronicznej sprzedaży i płatności na rzecz Premium Clinic

§ 1 – Postanowienia wstępne
1. Serwis internetowy Premium Clinic Centrum Medyczne, dostępny pod adresem internetowym www.premiumclinic.wroclaw.pl, prowadzony jest przez Premium Clinic Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737155. Kapitał zakładowy: 40.000zł, NIP: 8943128568, REGON 380066415.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość.
§ 2 – Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Premium Clinic Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737155. Kapitał zakładowy: 40.000zł, NIP: 8943128568, REGON 380066415.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.premiumclinic.wroclaw.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza lub telefonu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Produkt – dostępna w Premium Clinic rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3 – Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Podwale 83/17, 40-417 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: rejestracja@premiumclinic.wroclaw.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 71-728-08-08
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1050 1575 1000 0090 3149 5642, kod BIC Swift: INGBPLPW.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00 – 20:00
§ 4 – Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sprzedaży spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 5 – Zasady składania Zamówienia
Zamówienia przyjmowane sią wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem: 71-728-08-08. W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Podczas rozmowy telefonicznej złożyć zamówienie poprzez podanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, sposób dostarczenia Produktu, podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
2. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający zamówienie oraz umożliwiający płatność,
3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
§ 6 – Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Przesyłka na wskazany adres e-mail,
d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Premium Clinic, ul. Podwale 83/17, Wrocław.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
§ 7 – Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta telefonicznego Zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z warunkami płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności online, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności w Premium Clinic przed odbiorem towaru.
§ 8 – Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca.
§ 9 – Reklamacja i gwarancja
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
§ 10 – Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 11 – Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

LOKALIZACJA

Podwale 82 | Wrocław | wejście OVO Apartamenty | godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00